ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเก็จกานต์ สุขเจริญนุกุล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 EP
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ English Program (EP)
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :