ชื่อ - นามสกุล :นางพัชราภรณ์ เพ็งสกุล
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :ที่ปรึกษาสายชั้นปประถมศึกษาปีที่ 4/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :