ชื่อ - นามสกุล :นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มริหารงานบุคคล/ที่ปรึกษารสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน้าที่ในกลุ่ม :