ชื่อ - นามสกุล :นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/วิชาการประจำโครงการ (English Program : EP
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 Ep
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ English Program (EP)
หน้าที่ในกลุ่ม :