ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประภัสสร อาคมคง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :