ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโอศฑี จังจริง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :