ชื่อ - นามสกุล :นางบุญตา แย้มจำนัน
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม :