ชื่อ - นามสกุล :นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 G
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :