ชื่อ - นามสกุล :นางสุนทรี สายสุทธิ
ตำแหน่ง :ครู เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ห้องพิเศษเรียนร่วม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม :