ชื่อ - นามสกุล :นางนวพร พึ่งทรัพย์
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :