ชื่อ - นามสกุล :นางอุษา เห็นชื่อ
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่หลัก :ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน้าที่ในกลุ่ม :