ชื่อ - นามสกุล :นางปรวี อ่อนสะอาด โตรส
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ/หัวหน้าสายชั้นป. 4/หัวหน้าโครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิคศาสตร์/ครูประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่อยู่ :80 หมู่ 3 ตรอก/ซอย - ถนน - บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120
Telephone :0853347930
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : โครงการ Gifted Program (G)
หน้าที่ในกลุ่ม :