[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 81 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Click ดูประวัติ
นางสุนันท์ ฤกษ์วิธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มริหารงานบุคคล/ที่ปรึกษารสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางสาวเรณู กุศลวงษ์
ครู ชำนาญการ/หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทณัฐ อ่วมรอต
ครู ชำนาญการ/รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นางสุมาลี มากรื่น
ครู ชำนาญการ/วิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวสรัญญา หอมชะเอม
ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นายสุรเดช มีทรัพย์
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทัชพร มั่งสมบูรณ์
ครูพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นายสิทธินนท์ เสวตวิหารี
ครูพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางรัชนี แสงโพธิ์ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวชัชชานิต ฤทธิ์ฤดี
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี แย้มเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ