[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 63 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Admin3]
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
สายชั้นปฐมวัย
Click ดูประวัติ
นางปิยะนาถ แสงสว่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ/ที่ปรึกษาสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นางสาวนุชนาถ โอฬารวัฒน์
ครู ชำนาญการ/หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/2
Click ดูประวัติ
นางสาวมะลิวัลย์ แย้มพลาย
ครู ชำนาญการ/รองหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางพรทิพย์ สุดสวาท
ครู/วิชาการสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/5 Pre Gifted
Click ดูประวัติ
นางสาวเบญจมาศ เอกทัตน์
ครู/ผู้ช่วยวิชาการสายชั้นปฐมวัย
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/3
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรี บุญวงศ์
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาภรณ์ ผลโชค
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/1
Click ดูประวัติ
นางสาวศิรารัตน์ ตุงไธสง
ครู
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/2
Click ดูประวัติ
นางสาวชฎาธาร เป่งทอง
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/2
Click ดูประวัติ
นางจารุวรรณ กำไรเพ็ชร
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/3
Click ดูประวัติ
นางประพิณ เงินมาก
ครู
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/4
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธินีย์ เหมประไพ
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 1/4
Click ดูประวัติ
นางสาวปัทมา วงษ์ไทย
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/1
Click ดูประวัติ
นางสาวพัณณ์ชิตา วริษฐ์วัฒนเดโช
ครู ชำนาญการ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวนฤมล มั่นทรัพย์
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/2
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐกานต์ โคกสถาน
ครู
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางอภิญญา จันทศรี
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/3
Click ดูประวัติ
นางสาวอทิติยา บุญมา
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/4
Click ดูประวัติ
นางนิศากร โพธิ์บัณฑิต
ครู
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/5
Click ดูประวัติ
นางสาวปาริชาติ ชูแผ้ว
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 2/5
Click ดูประวัติ
นางบงกช คนรู้
ครู ชำนาญการพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงนภา ดอกไม้
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/1
Click ดูประวัติ
นางสาวรุ่งทิวา แย้มปราไสย
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/2
Click ดูประวัติ
นางสาวจิราภรณ์ สุขชื่น
ครู
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/3
Click ดูประวัติ
นางสุพรรษา หอยสังข์
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/3
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณทิพย์ พลอยคำ
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/4
Click ดูประวัติ
นางสาวสุวรรณา พูลสว่าง
ครู
สอนปฐมวัย/อนุบาลปีที่ 3/4
Click ดูประวัติ
นางสาวเกร็ดแก้ว มุขแสง
ครู
สอนปฐมวัย/ห้องวิทยาศาสตร์ปฐมวัย
Click ดูประวัติ
นางวิภาดา แจ่มสิริ
ครูพิเศษ
สอนปฐมวัย/ห้องสมุดของเล่นปฐมวัย
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ