[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 81 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
Links
e-Learning


แผนผังหน่วยงาน
โครงการ English Program (EP)
Click ดูประวัติ
นางสุพัฒตรา วันดี
ครู ชำนาญการ/หัวหน้าโครงการ English Program
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9
Click ดูประวัติ
นางธูวากรณ์ โฆษิตจาตุรนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ที่ปรึกษาโครงการ English Program/ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวเก็จกานต์ สุขเจริญนุกุล
รองหัวหน้าโครงการ English Program ฝ่ายประถมศึกษา/ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 EP
Click ดูประวัติ
นางสาววารุณี พุฒิโชติ
รองหัวหน้าโครงการ English Program ฝ่ายปฐมวัย/ครูช่วยสอน
อนุบาลปีที่ 3/6
Click ดูประวัติ
นางขวัญจิรา อินทร์เอี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ/วิชาการประจำโครงการ (English Program : EP
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 Ep
Click ดูประวัติ
นางวัฒนา หิรัญโญภาส
ครู ชำนาญการพิเศษ/ผู้ช่วยวิชาการประจำโครงการ(English Program : EP)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 EP
Click ดูประวัติ
นางสุชานรี นาเอก
ครู
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 EP
Click ดูประวัติ
นางปวีณรัตน์ ปวรเรศรุจิภัทร์
ครูอัตราจ้าง
อนุบาลปีที่ 2/6 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวณัฐชา สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย
อนุบาลปีที่ 2/7 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวลัดดา กลิ่นกุหลาบ
พี่เลี้ยง
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 EP
Click ดูประวัติ
นางผการัตน์ คล้อยสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
อนุบาลปีที่ 3/6 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวมัฌชุดา สุขเกษม
พี่เลี้ยง
อนุบาลปีที่ 3/6 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวนัยนา นิลพัฒน์
พี่เลี้ยง
อนุบาลปีที่ 3/7 EP
Click ดูประวัติ
นางกุหลาบ สวนศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 EP
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ มามัน
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวนวลนภา สุกรรณ
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 EP
Click ดูประวัติ
นายอุเทน คงเมือง
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 EP
Click ดูประวัติ
นางจิระนันท์ ปานผาสุข
ครู ชำนาญการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
สอนวิชาคณิตศาสตร์/ครูประจำชั้นป. 2/9 EP
Click ดูประวัติ
นางงสาวสโรชา เมืองงาม
ครูอัตราจ้าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวอมลรุจี แก้วประจุ
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวศุภรัตน์ สริมา
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 EP
Click ดูประวัติ
นางปิยะธิดา ชัยพฤกษ์
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุ
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิญญา ช่วงฉ่ำ
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวศิโรรัตน์ มณีเรือง
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวลักษณ์ศิริ เกตุงาม
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 EP
Click ดูประวัติ
นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุล
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 EP
Click ดูประวัติ
นางอังคณา จำปาเงิน
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 EP
Click ดูประวัติ
นางเกวลี ศรีคชไกร
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 EP
Click ดูประวัติ
นายธนสินธุ์ เอนกศิลป์
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 EP
Click ดูประวัติ
นายพัฒนพงษ์ พลอยงาม
ครู ชำนาญการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 EP
Click ดูประวัติ
นางสาวศศิธร สังข์ทอง
ครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 EP
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารทั่วไป
6 : สายชั้นปฐมวัย
7 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
9 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
10 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
11 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
12 : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 : โครงการ English Program (EP)
16 : บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ
19 : บุคลากรด้านอื่น ๆ
20 : โครงการ Gifted Program (G)
21 : กลุ่มนโยบายและแผน
22 : ครูชาวต่างชาติ